AUTOCASCO

Opis produktu.

Autocasco to ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży, które umożliwia ochronę dopasowaną do potrzeb klienta. W zależności od oczekiwań i możliwości finansowych można wybrać różne opcje ubezpieczenia, np.:

 • ubezpieczenie w zakresem all risks lub od ryzyk nazwanych
 • likwidację szkody na podstawie wyceny przedstawionej przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe lub bezgotówkowo na podstawie faktur z warsztatu naprawczego
 • zniesienie uwzględnienia zużycia części przy wycenie kosztów naprawy
 • niemalejącą sumę ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania
 • naprawę pojazdu w autoryzowanych stacjach obsługi (ASO) lub w sieci warsztatów niezależnych

Przedmiot ubezpieczenia

Pojazd (silnikowy lub przyczepa/naczepa) wraz z jego wyposażeniem

Przedmiot ubezpieczenia można ubezpieczyć od :

 • uszkodzenia
 • całkowitego zniszczenia
 • kradzieży w całości lub jego części

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w jednym z czterech wariantów ustalenia wysokości odszkodowania:

 • kosztorys – wyłącznie w oparciu o wycenę kosztów naprawy sporządzoną przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe
 • serwis ASO – na podstawie faktur z warsztatu naprawczego lub w systemie bezgotówkowym
 • serwis nieautoryzowany – na podstawie faktur z warsztatu naprawczego lub w systemie bezgotówkowym
 • serwis partnerski –w systemie bezgotówkowym w warsztacie wskazanym przez towarzystwo ubezpieczeń

Suma ubezpieczenia odpowiada wartości ubezpieczonego pojazdu w danym momencie trwania umowy.

Wyłączenia z ubezpieczenia

 • awarii pojazdu
 • zużycia i pogorszenia stanu pojazdu na skutek normalnej eksploatacji
 • przywłaszczenia, o którym mowa w art. 284 Kodeksu karnego
 • dodatkowego wyposażenia niewymienionego w dokumencie ubezpieczenia

Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej

Towarzystwa Ubezpieczeniowe najczęściej nie odpowiadają za szkody:

 • spowodowane umyślnie
 • powstałe podczas kierowania pojazdem, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu
 • spowodowane przez kierującego po użyciu alkoholu lub narkotyku, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody
 • powstałe podczas jazd wyścigowych, konkursowych, rajdowych oraz treningów do tych jazd
 • polegające na kradzieży samochodu w przypadku pozostawienia w nim kluczyków bez nadzoru
 • wynikające z niewłaściwego przewożenia ładunku lub bagażu
 • spowodowane niewłaściwym doborem paliwa, płynów i materiałów eksploatacyjnych

Terytorium obowiązywania ubezpieczenia

ubezpieczenie obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów europejskich (Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytoriów), a także Maroka, Tunezji i Izraela (szkody powstałe na terytorium Gruzji nie są objęte umową ubezpieczenia).

Obowiązki Ubezpieczonego

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:

 • podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pyta pośrednik ubezpieczeniowy i które zostały umieszczone we wniosku o ubezpieczenie lub w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • zawiadamianie na piśmie w czasie trwania umowy o zmianach ww. okoliczności, w szczególności takich jak utrata kluczyków
 • opłacenie składki zgodnie z harmonogramem określonym w polisie
 • w przypadku zajścia szkody przedsięwzięcie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku, użycie dostępnych środków w celu ratowania pojazdu, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów
 • zgłoszenie szkody nie później niż w ciągu 7 dni poprzez kontakt z Centrum Obsługi Klienta. W razie kradzieży pojazdu należy powiadomić Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie później niż następnego dnia roboczego oraz Policję w ciągu 12 godzin od uzyskania informacji o szkodzie
 • w przypadku uszkodzenia pojazdu za granicą, uzyskanie zgody Towarzystwa Ubezpieczeniowego na jego naprawę poza Rzeczpospolitą Polską
 • postępowanie zgodnie z dyspozycjami Centrum Obsługi Klienta danego Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej

Ochrona rozpoczyna się po zawarciu umowy ubezpieczenia, od dnia uzgodnionego i wskazanego w polisie.

Ochrona ustaje i umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:

 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki umowa była zawarta
 • z chwilą wypłaty odszkodowania za szkodę polegającą na kradzieży bądź całkowitym zniszczeniu pojazdu
 • z dniem udokumentowania nieobjętej ubezpieczeniem szkody polegającej na trwałej i zupełnej utracie pojazdu
 • z dniem odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w przypadkach określonych w OWU
 • z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia w wyniku wypłaty odszkodowań
 • w przypadku przewłaszczenia lub zbycia pojazdu – z chwilą przeniesienia na nabywcę prawa własności pojazdu

Rozwiązanie umowy

Od umowy można odstąpić, składając pisemne powiadomienie w terminie:

 • 30 dni od dnia zawarcia umowy – osoby fizyczne
 • 7 dni od dnia zawarcia umowy – przedsiębiorcy
 • 30 dni od dnia poinformowania o zawarciu umowy lub od dnia doręczenia potwierdzenia zawarcia umowy, jeżeli jest to termin późniejszy – dotyczy umów zawieranych przez konsumentów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. Internet, telefon)