MOTO OPONY

Opis produktu.

Opony to ubezpieczenie obejmujące zorganizowanie i pokrycie kosztów usług assistance związanych z uszkodzeniem ogumienia kół ubezpieczonego pojazdu. Usługi realizowane są przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe.

Przedmiot ubezpieczenia

 • koszty organizowanych usług assistance, na zasadach określonych w OWU danego towarzystwa
 • ochroną objęte są zdarzenia dotyczące określonego w polisie pojazdu
 • ubezpieczenie dotyczy pojazdów zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, następujących rodzajów:

samochody osobowe

samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • telefoniczną pomoc informacyjną dotyczącą danych teleadresowych:

zakładów wulkanizacyjnych

sklepów z oponami

punktów przechowywania opon

 • wymianę na miejscu zdarzenia kół, w których zostały uszkodzone opony lub dętki, na sprawne koło lub koła zapasowe, będące na wyposażeniu ubezpieczonego pojazdu, lub użycie zestawu naprawczego, będącego na wyposażeniu pojazdu
 • holowanie pojazdu do serwisu, w którym zostanie dokonana naprawa uszkodzonego ogumienia i pokrycie kosztów tej naprawy, jeżeli wymiana koła lub kół w miejscu zdarzenia nie będzie możliwa

Wyłączenia z ubezpieczenia

 • naprawy lub wymiany szyb przy użyciu szyb oryginalnych dla danej marki pojazdu

 • szyb niebędących szybą czołową, boczną, tylną, w szczególności okien dachowych oraz innych szklanych elementów samochodu (reflektorów, świateł, lusterek itp.)

 • szyb posiadających wcześniejsze uszkodzenia

 • uszkodzeń elementów wyposażenia pojazdu, które nie stanowią integralnego elementu konstrukcyjnego szyby, a są związane z nią na stałe jak: folie antywłamaniowe lub przyciemniające, instalacja alarmowa, czujnik deszczu, lusterka wsteczne i boczne

 • szyb samochodów przeznaczonych do nauki jazdy lub wynajmowanych zarobkowo

Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej

Towarzystwo nie organizuje i nie pokrywa kosztów usług, jeżeli uszkodzenie lub zniszczenie szyby:

 • spowodowane zostało umyślnie
 • powstało podczas kierowania pojazdem, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu
 • spowodowane zostało przez kierującego po użyciu alkoholu lub narkotyku, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody
 • powstało podczas jazd wyścigowych, konkursowych, rajdowych oraz treningów do tych jazd
 • związane jest z wadami fabrycznymi szyb lub wadą wykonania pojazdu bądź jego wadliwą naprawą

Terytorium obowiązywania ubezpieczenia

Ubezpieczenie obejmuje ochroną zdarzenia zaistniałe wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Obowiązki Ubezpieczonego

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:

 • podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytał pośrednik ubezpieczeniowy i które zostały umieszczone we wniosku o ubezpieczenie lub w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • zawiadamianie w czasie trwania umowy o zmianach ww. okoliczności
 • opłacenie składki zgodnie z harmonogramem określonym w polisie
 • w razie zaistnienia szkody niezwłoczne skontaktowanie się z towarzystwem ubezpieczeniowym oraz postępowanie zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez przedstawiciela danego towarzystwa
 • przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu zdarzenia oraz starać się o złagodzenie skutków zdarzenia

Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej

Ochrona rozpoczyna się po zawarciu umowy ubezpieczenia, od dnia uzgodnionego i wskazanego w polisie.

Ochrona ustaje i umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:

 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki umowa była zawarta
 • z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia OC lub AC, z którą zawarte zostało ubezpieczenie
 • z dniem odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w przypadkach określonych w OWU
 • z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia określonej dla danego wariantu
 • z dniem wyrejestrowania pojazdu
 • w przypadku przewłaszczenia lub zbycia pojazdu – z chwilą przeniesienia na nabywcę prawa własności pojazdu

Rozwiązanie umowy

Od umowy można odstąpić, składając pisemne powiadomienie w terminie:

 • 30 dni od dnia zawarcia umowy – osoby fizyczne
 • 7 dni od dnia zawarcia umowy – przedsiębiorcy
 • 30 dni od dnia poinformowania o zawarciu umowy lub od dnia doręczenia potwierdzenia zawarcia umowy, jeżeli jest to termin późniejszy – w przypadku umów zawieranych przez konsumentów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. Internet, telefon)