OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

Opis ubezpieczenia

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych (OCK) jest ubezpieczeniem obowiązkowym, znajdującym zastosowanie w sytuacji,

gdy posiadacz lub kierowca pojazdu wyrządza nim szkodę innym osobom i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ponosi za to odpowiedzialność cywilną.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC ciąży na wszystkich posiadaczach pojazdów

Towarzystwa ponoszą odpowiedzialność do wysokości ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, która w odniesieniu do jednego

zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych, nie może być niższa niż równowartość w złotych:

5 000 000 euro – w przypadku szkód osobowych

1 000 000 euro – w przypadku szkód w mieniu

Za szkody spowodowane w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, na terenie których obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa, towarzystwa odpowiadają do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami

tego państwa, nie niższej jednak niż suma określona powyżej.

Wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej

 • pojazdów innych niż pojazdy mechaniczne w rozumieniu Ustawy
 • szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia wyrządzonych przez kierującego pojazdem mechanicznym posiadaczowi tego pojazdu
 • szkód polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska

Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej

Towarzystwu Ubezpieczeniowemu przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem zwrotu wypłaconego z tytułu OC odszkodowania, jeżeli kierujący m.in.:

 • wyrządził szkodę umyślnie, w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu, albo po użyciu środków odurzających
 • wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa
 • nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem
 • zbiegł z miejsca zdarzenia

Terytorium obowiązywania ubezpieczenia

ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także zdarzenia powstałe na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

Obowiązki Ubezpieczonego

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:

 • podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytał pośrednik ubezpieczeniowy i które zostały umieszczone we wniosku o ubezpieczenie

lub innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia

 • opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia w terminie określonym w polisie, w przypadku rat, opłacenie składki zgodnie z harmonogramem określonym w polisie
 • poinformowanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego na piśmie, w ciągu 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, o dokonanej transakcji oraz o danych nowego

posiadacza

 • przekazanie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy OC posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu
 • w razie zajścia szkody, przedsięwzięcie wszystkich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu zdarzenia, staranie się o złagodzenie skutków zdarzenia oraz zapewnienie pomocy lekarskiej poszkodowanym, jak również w miarę możliwości zabezpieczenie mienia osób poszkodowanych
 • niezwłoczne powiadomienie Towarzystwa Ubezpieczeniowego o zdarzeniu, a także udzielenie Warcie niezbędnych wyjaśnień i przekazanie posiadanych informacji
 • zapobieżenie, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody
 • niezwłoczne powiadomienie Policji o zdarzeniu, o ile doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub do wypadku powstałego w okolicznościach

nasuwających przypuszczenie, że zostało popełnione przestępstwo

 • udzielenie pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia