USŁUGI PŁATNICZE

Opis produktu.

Ubezpieczenie mieszkaniowe jest zabezpieczeniem tego co materialnie jest najcenniejsze – dom lub mieszkanie, Ubezpieczenie nie stanowi ochronyprzed przykrymi zdarzeniami, ale zapewnia rekompensatę finansową na pokrycie niespodziewanych wydatków na remont czy odbudowę domu, jeśli tylko wypadki, którym uległ nasz majątek były uwzględnione w polisie.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są :

 • dom jednorodzinny
 • lokal mieszkalny lub stałe elementy lokalu
 • dom letniskowy
 • ruchomości domowe
 • garaż lub inny budynek
 • mała architektura

Ubezpieczenie może chronić :

 • od zdarzeń wymienionych w OWU , takich jak : deszcz nawalny, dym i sadza, grad, huk ponaddźwiękowy, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcie, silny wiatr, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi, dewastacja, stłuczenie, kradzież z włamaniem, rabunek
 • w zakresie all risks – czyli wszystkich zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego, przyszłych i niepewnych, o charakterze nagłym, powodujące szkodę w ubezpieczonych przedmiotach lub na osobach

Dodatkowo chronione mogą być również:

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • sprzęt oraz rower poza domem
 • utrata czynszu lub pracy
 • nieuprawnione użycie karty
 • nagrobki
 • roślinność ogrodowa
 • odpowiedzialność cywilna

Wyłączenia z ubezpieczenia

 • kosztów naprawy ubezpieczonych pojazdów, kosztów konserwacji i eksploatacji ubezpieczonego pojazdu w tym kosztów paliwa i części zamiennych (w tym kosztów zakupienia i/lub dorobienia kluczyków oraz zakupu akumulatora, kół albo opon)
 • kosztów opłat celnych, mandatów, opłat drogowych (np. autostrady,promu), dodatkowych kosztów transportu ładunku pojazdu, dodatkowych ubezpieczeń jak również kosztów wyżywienia kierowcy i pasażerów
 • usług assistance, dla których wymagany jest warunek unieruchomienia pojazdu zgodnie z OWU, a nie został on spełniony

Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniona ze zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z zajściem zdarzenia objętego ochroną assistance, gdy działał on bez uprzedniego porozumienia lub nie zgłosił zdarzenia w wymaganym terminie.

Towarzystwa nie odpowiadają też m.in. za zdarzenia:

 • spowodowane umyślnie, a także przez kierowcę, który zbiegł z miejsca zdarzenia
 • spowodowane przez kierującego będącego w stanie nietrzeźwości albo po użyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych chyba, że nie miało to wpływu na powstanie zdarzenia
 • powstałe podczas jazd wyścigowych, konkursowych, rajdowych oraz treningów do tych jazd, jak również podczas użycia pojazdu jako rekwizytu lub do nauki jazdy lub do jazd próbnych

W przypadku braku badań technicznych odpowiedzialność wyłączona jest w sytuacji, gdy stan techniczny miał bezpośredni wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.

Terytorium obowiązywania ubezpieczenia

Warianty najczęściej dostępne :

 • terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów europejskich (Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytoriów), a także Maroka, Tunezji i Izraela; zdarzenia powstałe na terytorium Gruzji nie są objęte ochroną ubezpieczeniową

Obowiązki Ubezpieczonego

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:

 • podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytał pośrednik ubezpieczeniowy i które zostały umieszczone we wniosku o ubezpieczenie lub innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • zawiadamianie na piśmie, w czasie trwania umowy, o zmianach ww. okoliczności
 • opłacenie składki zgodnie z harmonogramem określonym w polisie
 • zgłoszenie zdarzenia, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 12 godzin od zaistnienia zdarzenia, chyba że OWU przewidują dla określonych świadczeń inny termin
 • przekazanie wszystkich niezbędnych informacji zgodnie z wymogami OWU
 • postępowanie zgodnie z dyspozycjami Centrum Obsługi Klienta

Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej

Ochrona rozpoczyna się po zawarciu umowy ubezpieczenia, od dnia uzgodnionego i wskazanego w polisie.

Ochrona ustaje i umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:

 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki umowa była zawarta
 • z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia OC lub AC, z którą zawarte zostało ubezpieczenie
 • z dniem odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia w przypadkach określonych w OWU
 • z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia określonej dla danego wariantu
 • z dniem wyrejestrowania pojazdu
 • w przypadku przewłaszczenia lub zbycia pojazdu – z chwilą przeniesienia na nabywcę prawa własności pojazdu

Rozwiązanie umowy

Od umowy można odstąpić, składając pisemne powiadomienie w terminie:

 • 30 dni od dnia zawarcia umowy – osoby fizyczne
 • 7 dni od dnia zawarcia umowy – przedsiębiorcy
 • 30 dni od dnia poinformowania o zawarciu umowy lub od dnia doręczenia potwierdzenia zawarcia umowy, jeżeli jest to termin późniejszy – w przypadku umów zawieranych przez konsumentów za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. Internet, telefon)