ZIELONA KARTA

Opis produktu.

Zielona Karta to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem za szkody powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Posiadanie certyfikatu Zielonej Karty jest wymagane przy wjeździe do wybranych krajów.

Przedmiot ubezpieczenia

ochroną ubezpieczeniową:

 • objęta jest odpowiedzialność cywilna posiadacza i/lub kierującego pojazdem mechanicznym wymienionym w polisie i certyfikacie Zielonej Karty za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w krajach, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie takiego certyfikatu
 • ochroną ubezpieczeniową objęte są osoby będące posiadaczami pojazdu mechanicznego, których dane, zgodnie z dowodem rejestracyjnym, są określone w Zielonej Karcie, lub osoby kierujące tym pojazdem upoważnione przez właściciela

Towarzystwa ponoszą odpowiedzialność do wysokości minimalnych sum gwarancyjnych przewidzianych w przepisach prawnych państwa, na terytorium którego miało miejsce zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową, jednak nie niższych niż sumy określone w umowie ubezpieczenia.

Ubezpieczenia można zawrzeć na zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej pojazdy silnikowe, których konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (z wyłączeniem ciągników rolniczych) oraz przyczepy.

Wyłączenia z ubezpieczenia

 • pojazdów innych niż zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej
 • szkód w innych krajach niż wymienione w certyfikacie Zielonej Karty
 • skutków nieokazania certyfikatu Zielonej Karty organom kontrolnym podczas wjazdu, przebywania i wyjazdu z terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia

Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej

Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie pokrywa kosztów:

 • zastępstwa procesowego w postępowaniu cywilnym bez zgody
 • ustanowienia obrońcy w postępowaniu karnym
 • kar pieniężnych i grzywien

Terytorium obowiązywania ubezpieczenia

ubezpieczenie obowiązuje poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w krajach, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu Zielonej Karty, tj. Albanii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Iranu, Izraela, Maroko, Mołdawii, Macedonii, Rosji, Tunezji, Turcji, Ukrainy

Obowiązki Ubezpieczonego

Do obowiązków Ubezpieczonego/Ubezpieczającego należy:

 • w krajach, o których mowa powyżej, posiadanie certyfikatu Zielonej Karty i okazywanie go na każde żądanie organów kontroli
 • podanie wszystkich znanych sobie okoliczności, o które pytał pośrednik ubezpieczeniowy i które zostały umieszczone we wniosku o ubezpieczenie lub w innych pismach przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • opłacenie składki za cały okres ubezpieczenia w terminie określonym w polisie
 • pisemne poinformowanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego o zaistniałym wypadku w terminie 14 dni od daty zdarzenia, nie później jednak niż 7 dni od powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej

Zakończenie ochrony ubezpieczeniowej

Ochrona rozpoczyna się po zawarciu umowy ubezpieczenia, od dnia uzgodnionego i wskazanego w polisie.

Umowę można zawrzeć na dowolny okres, ale nie krótszy niż 15 dni i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Ochrona ustaje i umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu:

 • z dniem udokumentowania trwałej i zupełnej utraty pojazdu w okolicznościach niepowodujących zmiany posiadacza
 • z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia
 • z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia, na jaki umowa była zawarta
 • w przypadku przewłaszczenia lub zbycia samochodu – z chwilą przeniesienia na nabywcę prawa własności samochodu

Rozwiązanie umowy

Od umowy można odstąpić, składając pisemne powiadomienie w terminie:

 • 30 dni od dnia zawarcia umowy – osoby fizyczne
 • 7 dni od dnia zawarcia umowy – przedsiębiorcy